HİBEBİS

25 Ağustos 2017 Tüm Başvuru Sahipleri’nin Dikkatine

TANAP SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak Şirket TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’nin (“Şirket” veya “TANAP”), Kanun uyarınca ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Şirket’e yapılan başvuru dosyaları ve her tür belgeler kapsamında, http://www.tanap-seip.com/ adresindeki internet sayfası, TANAP - SEIP yardım masası telefon hattı üzerinden, Şirket’e sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) elde edilmesi sırasında, Veri Sorumlusu’nun kimliği, Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kişisel Verileri işlenen ilgili kişilerin hakları konusunda ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, Koç Kuleleri, B Blok, No: 2B/37 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik olan TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’dir. Şirket tarafından bu surette Kişisel Veriler’iniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kanun’un 3/I (d) maddesine göre, Kişisel Veriler’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelmektedir.

 

Şirket, Kişisel Verilerinizi Şirket tarafından yürütülmekte olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki işlem ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, planlanması ve/veya icra edilmesi, bu kapsamda gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek gibi amaçlarla işleyebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Veriler, Şirket tarafından, başta TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları dâhilinde Şirket’e yapılan başvurular kapsamında olmak üzere, sunulan yazılı başvuru dosyaları ve her tür belgeler, http://www.tanap-seip.com/ adresindeki internet sayfası, TANAP - SEIP yardım masası telefon hattı üzerinden ve bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Şirket’in TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları, sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Şirket tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirket, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLER’İN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirket tarafından Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Şirket’in hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, grup şirketlerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, Şirket yetkililerine, Şirket içi ünitelere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları dahilinde danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve Şirket tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler www.tanap-seip.com adresindeki internet sayfası, www.tanap.com adresindeki internet sayfası, basın bültenleri, medya araçları ve sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir

 

 

KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR

Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri Şirket’e başvurarak kendileri ile ilgili;

a) Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

 

TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş.